فقه فرهنگ | بررسی نسبت مساله تقیه و باب تزاحم

فقه فرهنگ | بررسی نسبت مساله تقیه و باب تزاحم

به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله محسن اراکی در جلسه چهاردهم درس خارج فقه فرهنگ که در مدرسه دارالشفاء برگزار شد، کتمان حقیقت و نسبت مساله تقیه و باب تزاحم را بررسی کرد و گفت: اگر گفتیم که خدایی داریم که او مالک ما، عین الحق، ذات الحق و ذات العدل است، آنچه او بگوید

فقه فرهنگ | بررسی نسبت مساله تقیه و باب تزاحم

فقه فرهنگ | بررسی نسبت مساله تقیه و باب تزاحم

به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله محسن اراکی در جلسه چهاردهم درس خارج فقه فرهنگ در مدرسه دارالشفاء برگزار شد، درباره فقه بیان اظهاری گفت:اظهار بیان غیر از تعلیم است؛ زیرا گاهی کسی در مقام تعلیم نیست، اما حکم یک چیزی را می‌داند که یا باید اظهار کند یا نباید آن را اظهار کند. بیان

فقه فرهنگ | مساله آبرو در فرهنگ لیبرالیسم / تفاوت فساد و ظلم

فقه فرهنگ | مساله آبرو در فرهنگ لیبرالیسم / تفاوت فساد و ظلم

به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله محسن اراکی در جلسه دوازدهم درس خارج فقه فرهنگ که در سال ۱۳۹۶ در مدرسه دارالشفاء برگزار شد در مورد ضابطه حرمت بیان گفت: بحث در بیان تعلیمی حرام بود؛ بیان تعلیمی حرام هم یک ضابطه کلی دارد البته این ضابطه کلان مربوط به بیان تعلیمی نیست، بلکه شامل

فقه فرهنگ | مساله‌ تزاحم حقوق / حق ایمان در قرآن

فقه فرهنگ | مساله‌ تزاحم حقوق / حق ایمان در قرآن

به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله محسن اراکی در جلسه نهم درس خارج فقه فرهنگ که در سال ۱۳۹۶ در مدرسه دارالشفاء برگزار شد، در مورد تزاحم حقوق در مرحله بیان گفت: در مرحله بیان و تأیید و نصرت و نشر و تبلیغ و نیز در مرحله عمل که همگی از حقوق مسلّم آراء و